Official Fan Club Shenyang

President: Min Fujun

Contact Person: Meng Qingxin

Headquarter: Sanhao Street No.100, Shenyang, China

Contact the Fan Club

Send