Official Fan Club Ningbo

President: Xi Jiang

Contact Person: Chao Bi

Headquarter: Tian Jing Xiang 162, Ningbo, China

Contacta con el club de fans

Send