Official Fan Club Qingdao

President: Qu Chao

Contact Person: Qu Chao

Headquarter: Building Zhaoying Road Xianggang Zhong 36#, Qingdao, China

Contacta con el club de fans

Send