Official Fan Club Guiyang

President: Hua Li Qin

Contact Person: Tang Sheng Yu

Headquarter: No. 44 Xinlian District, Daying Road, Yunyan District, Guiyang, China

Kontak Fan Club

Send